Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

www.alchymista.com

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod ww.alchymista.com a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci / prevádzkovateľ internetového obchodu je GEE & STONE, s. r. o., Murgašova 5A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 621 392, DIČ: 2020455789, IČ DPH: SK2020455789

 

Bankové spojenie:

VÚB banka, pobočka Banská Bystrica, Námestie slobody 1, 975 55 Banská Bystrica

Číslo účtu: IBAN: SK25 0200 0000 0026 1089 1655

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 8994/S, deň zápisu 4. 1. 1995

 

Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu www.alchymista.com, ktorý prostredníctvom tohto e-shopu vytvoril objednávku. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. pod pojmom spotrebiteľ sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar za účelom jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 

Internetový obchod (e-shop) je špeciálna webová aplikácia – systém pripojený v sieti internet, slúžiaci ku sprostredkovaniu obchodných transakcií (objednávania tovarov alebo služieb).

 

O REGISTRÁCII

Predávajúci: "Vyhlasujeme, že dáta vyplnené kupujúcim slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode www.alchymista.com a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité".

Kupujúci: "Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.alchymista.com, firmy "GEE & STONE, s. r. o." Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "info@alchymista.com".

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

OBJEDNÁVKA, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka vzniká výberom tovarov alebo služieb kupujúcím na e-shope, ich vložením do nákupného košíka, vyplnením kompletného objednávkového formuláru a jeho odoslaním s povinnosťou platby. Kupujúci po odoslaní objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa pre neho stáva záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a služieb.

Kupujúcemu je po odoslaní objednávky automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Kúpnu zmluvu je možné meniť, dopĺňať aleho zrušiť len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú prístupné na stránke e-shopu, a kupujúci má možnosť sa s nimi zoznámiť dostatočným spôsobom. Zároveň je na ne upozornený aj pred samotným odoslaním objednávky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- tovar sa prestal vyrábať alebo sa už nedodáva

- kupujúci na základe odoslanej objednávky (platby prostredníctvom bankového prevodu) nezaplatil predávajúcemu celkovú čiastku za objednaný tovar do 30 dní odo dňa odoslania potvrdenia objednávky predávajúcim

- kupujúci opakovane (druhý krát) neprevzal zásielku:

              - od kuriéra

              - na základe písomného oznámenia prepravcu o uložení zásielky

              - na základe e-mailovej správy predávajúceho o uložení zásielky

              - odmietol prevziať zásielku od prepravcu

              - predávajúci pri reklamácii už dodaného tovaru nevie odstrániť dôvod reklamácie.

V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, predávajúci prevedie túto čiastku kupujúcemu späť bezhotovostným prevodom na jeho účet.

 

DRUHY DOPRAVY:

DORUČENIE ZÁSIELKY SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - EXPRES KURIÉR.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 6,- EUR vrátane DPH. Zásielka bude doručená prostredníctvom kuriéra na adresu, uvedenú v objednávke v časti „Doručovacie údaje“. Zásielka je kupujúcemu doručená zvyčajne od 2 do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. O odoslaní zásielky je kupujúci informovaný e-mailom. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov.

Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o uložení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na adrese pošty uvedenej v oznámení alebo požiadať o opätovné doručenie. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom ako bolo uvedené na objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode s predávajúcim.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy v objednávkovom formulári.

POZOR! Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný si skontrolovať zásielku / balík. Pokiaľ je zásielka / balík viditeľne poškodená (mechanické poškodenie spôsobené prepravou), je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať, a uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave predávajúci nenesie zodpovednosť.  Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

OSOBNÝ ODBER - od 1. 11. 2017 

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť si osobne za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. Tovar si môžete vyzdvihnúť na adrese: GEE & STONE, s. r. o., Zelená 2/A, 974 01 Banská Bystrica, v čase otváracích hodín pondelok – piatok 9:30 – 16.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky – je zatvorené. O termíne a čase prevzatia objednávky nás informujte dopredu e-mailom alebo na našom telefónnom čísle. 

 

ZÁRUKA

V balíku vždy nájdete faktúru - daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na tomto doklade. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho prostedníctvom formuláru na odstúpenie zmluvy a to písomnou formou a uvedený formulár zašle predávajúcemu buď poštou, alebo na e-mailovú adresu info@alchymista.com. Formulár na odstúpenie zmluvy je prílohou e-mailového potvrdenia objednávky predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

 

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, ako nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe. V prípade, že požadujete zaslať platbu na iný bankový účet, v takomto prípade je nutné uviesť iný bankový účet vo Formulári o odstúpení zmluvy.

 

SPÔSOBY ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy.

Platba bankovým prevodom - pri výbere tejto možnosti obdržíte mailom potvrdenie objednávky, v ktorej sú všetky údaje potrebné k platbe na náš bankový účet. Tovar budeme expedovať až po obdržaní platby na náš bankový účet. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. 

Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte priamo kuriérovi, prípadne na pošte. Za tento spôsob je účtovaný poplatok 1,- EUR vrátane DPH.

V hotovosti - osobný odber "Gallery & Shop" Banská Bystrica, platba v hotovosti pri osobnom odbere. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. Platba platobnou kartou v súčasnosti nie je možná.  

 

REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode “PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY “ týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

 

AKO POSTUPOVAŤ

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, napríklad faktúra. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme Vám mohli zabezpečiť dodanie Vami objednaného tovaru, potrebujeme vedieť o Vás základné informácie. S Vami poskytnutými základnými informáciami nakladáme v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tieto údaje slúžia výslovne len pre naše účely a nie sú poskytované tretím stranám mimo prepravcov, ktorým poskytujeme iba informácie nutné na prepravu tovaru ku Vám.

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho. O zmenu alebo vymazanie musí kupujúci požiadať predávajúceho písomnou formou.

Osobné údaje sú spracovávané predávajúcim na dobu neurčitú.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE.

 

Váš "Alchymista"

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 6. 5. 2016.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.